ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

Warranty Policy

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. บริษัทฯ จะรับผิดชอบการซ่อมโดยไม่คิดค่าแรง สำหรับสินค้าที่เสียหาย ภายใต้การใช้งานปกติ รวมทั้ง เกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิต
บริษัทฯ จะพิจารณาทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยระยะเวลาในการส่งสินค้าอยู่ระหว่าง 30-60 วัน
โดยเป็นไปตามระดับ Service Level Agreement (SLA) ที่ระบุ หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การรับประกันจะนับต่อเนื่องจนครบกำหนดระยะเวลาการรับประกัน

2. สินค้ารับประกันค่าแรงและค่าอะไหล่ 1 ปี หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในใบเสนอราคา 

3. การรับประกัน เป็นแบบส่งซ่อม Return Merchandise Authorization (RMA) จำเป็นต้องฝากเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบปัญหาก่อนการซ่อม

4. ระยะเวลาในการซ่อมสินค้าโดยประมาณ 30 – 60 วัน กรณีที่การซ่อมสินค้าต้องใช้ระยะเวลานานกว่าปกติ ลูกค้าที่มีความประสงค์จะรอสินค้าดังกล่าวทางบริษัทฯ
จะแจ้งความคืบหน้าของกำหนดการแล้วเสร็จให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ

1. บริษัทฯ จะรับผิดชอบการซ่อมโดยไม่คิดค่าแรง สำหรับสินค้าที่เสียหาย ภายใต้การใช้งานปกติ รวมทั้ง เกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิต บริษัทฯ จะพิจารณาทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยระยะเวลาในการส่งสินค้าอยู่ระหว่าง 30-60 วัน โดยเป็นไปตามระดับ Service Level Agreement (SLA) ที่ระบุ หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การรับประกันจะนับต่อเนื่องจนครบกำหนดระยะเวลาการรับประกัน

2. สินค้ารับประกันค่าแรงและค่าอะไหล่ 1 ปี หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในใบเสนอราคา 

3. การรับประกัน เป็นแบบส่งซ่อม Return Merchandise Authorization (RMA) จำเป็นต้องฝากเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบปัญหาก่อนการซ่อม

4. ระยะเวลาในการซ่อมสินค้าโดยประมาณ 30 – 60 วัน กรณีที่การซ่อมสินค้าต้องใช้ระยะเวลานานกว่าปกติ ลูกค้าที่มีความประสงค์จะรอสินค้าดังกล่าวทางบริษัทฯ
จะแจ้งความคืบหน้าของกำหนดการแล้วเสร็จให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ

นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. อุปกรณ์ภายนอก สี, การบุบ หรือความเสียหายภายนอกตัวเครื่อง เสียจากเหตุ อื่นๆ ที่มิใช่เทคนิคการผลิตหรือคุณภาพของขั้นตอนการผลิต
เช่น แตก , หัก , งอ , รอยไหม้ , น้ำเข้า หรือมีร่องรอยการแกะ งัดแงะ และมีบางส่วนชำรุด ขาดหายไป

2. การติดตั้ง การใช้งานที่ผิดวิธีหรือผิดประเภท หรือใช้ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

3. ไฟฟ้าลัดวงจร ใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน หรือการดัดแปลงสภาพอุปกรณ์ในการจ่ายไฟฟ้าความเสียหายที่เกิจากการสึกหรอจากการใช้งาน
หรือการเปลี่ยนสภาพตามธรรมชาติ เช่น ฉีกขาด, สึกกร่อน, ขึ้นสนิม รอยขูดขีดรอยเปรอะเปื้อน 

4. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธีหรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า เช่น ดัดแปลง แก้ไข

5. การใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้มาตรฐาน

6. มีสภาพซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ มีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง อาทิเช่น มีรอยสนิม, มีรอยไหม้

7. ความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย , ขนส่ง , อุบัติเหตุ , สารเคมี , แก๊ส หรือความประมาทเลินเล่อ , ขาดการดูแลรักษา

8. ความเสียหายซึ่่งเกิดจากสัตว์ หรือ แมลง กัดแทะ หรือทำให้เกิดความเสียหาย

9. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม , ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว หรือ ไฟไหม้

10. ความเสียหายอันเกิดจาก , การซ่อมแซม , แก้ไขด้วยตนเองหรือช่างที่ขาดความชํานาญที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทฯ

11. การซ่อมแซมโดยที่ได้ดำเนินการโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท คอมม์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด อย่างเป็นทางการ

11. บริษัท คอมม์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด จะ คิดค่าบริการ สำหรับสินค้าที่เสียหายที่อยู่  นอกเหนือการรับประกันหรือสินค้าที่หมดประกันแล้ว

1. อุปกรณ์ภายนอก สี, การบุบ หรือความเสียหายภายนอกตัวเครื่อง เสียจากเหตุ อื่นๆ ที่มิใช่เทคนิคการผลิตหรือคุณภาพของขั้นตอนการผลิต เช่น แตก , หัก , งอ , รอยไหม้ , น้ำเข้า หรือมีร่องรอยการแกะ งัดแงะ และมีบางส่วนชำรุด ขาดหายไป

2. การติดตั้ง การใช้งานที่ผิดวิธีหรือผิดประเภท หรือใช้ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

3. ไฟฟ้าลัดวงจร ใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน หรือการดัดแปลงสภาพอุปกรณ์ในการจ่ายไฟฟ้าความเสียหายที่เกิจากการสึกหรอจากการใช้งาน หรือการเปลี่ยนสภาพตามธรรมชาติ เช่น ฉีกขาด, สึกกร่อน, ขึ้นสนิม รอยขูดขีดรอยเปรอะเปื้อน 

4. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธีหรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า เช่น ดัดแปลง แก้ไข

5. การใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้มาตรฐาน

6. มีสภาพซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ มีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง อาทิเช่น มีรอยสนิม, มีรอยไหม้

7. ความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย , ขนส่ง , อุบัติเหตุ , สารเคมี , แก๊ส หรือความประมาทเลินเล่อ , ขาดการดูแลรักษา

8. ความเสียหายซึ่่งเกิดจากสัตว์ หรือ แมลง กัดแทะ หรือทำให้เกิดความเสียหาย

9. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม , ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว หรือ ไฟไหม้

10. ความเสียหายอันเกิดจาก , การซ่อมแซม , แก้ไขด้วยตนเองหรือช่างที่ขาดความชํานาญที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทฯ

11. การซ่อมแซมโดยที่ได้ดำเนินการโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท คอมม์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด อย่างเป็นทางการ

11. บริษัท คอมม์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด จะ คิดค่าบริการ สำหรับสินค้าที่เสียหายที่อยู่  นอกเหนือการรับประกันหรือสินค้าที่หมดประกันแล้ว

หมายเหตุ

– การบำรุงรักษาและสนับสนุนรายการที่เข้าข่ายการยกเว้นอย่างชัดแจ้งจากการบำรุงรักษาและบริการสนับสนุนที่ระบุไว้ในขอบเขตการให้บริการในที่นี้
จะเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งต้องทำการออกใบแจ้งหนี้ที่เป็นบริการเสริม

– การรับประกันไม่รวมถึงค่าขนส่ง , ค่าติดตั้ง , ค่าเดินทางในการให้บริการนอกสถานที่่

– เงื่อนไขการรับประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและการพิจารณาจากทางบริษัทฯ  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– หมดระยะการรับประกัน เมื่อส่งเข้าซ่อม หากตรวจไม่พบอาการเสียจะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำ ตามที่บริษัทฯกำหนด

– การบำรุงรักษาและสนับสนุนรายการที่เข้าข่ายการยกเว้นอย่างชัดแจ้งจากการบำรุงรักษาและบริการสนับสนุนที่ระบุไว้ในขอบเขตการให้บริการในที่นี้ จะเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งต้องทำการออกใบแจ้งหนี้ที่เป็นบริการเสริม

– การรับประกันไม่รวมถึงค่าขนส่ง , ค่าติดตั้ง , ค่าเดินทางในการให้บริการนอกสถานที่

– เงื่อนไขการรับประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและการพิจารณาจากทางบริษัทฯ  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– หมดระยะการรับประกัน เมื่อส่งเข้าซ่อม หากตรวจไม่พบอาการเสียจะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำ ตามที่บริษัทฯกำหนด

ขั้นตอนการส่งซ่อมสินค้า

1

แจ้งซ่อมสินค้า ได้โดยกรอกรายละเอียดตามลิงค์ออนไลน์

2

บริษัทฯ จะดำเนินการตอบกลับทางอีเมล เพื่อแจ้งเลขติดตามสถานะเพื่ออ้างอิงการส่งซ่อมสินค้า

3

ลูกค้านำสินค้ามาส่งซ่อมที่บริษัท ฯ และเมื่อได้รับสินค้าทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบอาการเสียของอุปกรณ์
โดยใช้เวลาในการตรวจสอบอย่างน้อย 2 – 7 วัน หากตรวจสอบแล้วอุปกรณ์เสียตามแบบฟอร์มแจ้งซ่อม
ทางบริษัท ฯ จะดำเนินการแจ้งซ่อมสินค้าไปยังเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยมีระยะเวลาในการซ่อมสินค้า 45 ถึง 60 วัน

ลูกค้านำสินค้ามาส่งซ่อมที่บริษัท ฯ และเมื่อได้รับสินค้าทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบอาการเสียของอุปกรณ์ โดยใช้เวลาในการตรวจสอบอย่างน้อย 2 – 7 วัน หากตรวจสอบแล้วอุปกรณ์เสียตามแบบฟอร์มแจ้งซ่อม ทางบริษัท ฯ จะดำเนินการแจ้งซ่อมสินค้าไปยังเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยมีระยะเวลาในการซ่อมสินค้า 45 ถึง 60 วัน

4

บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการซ่อมสินค้าผ่านทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ และลูกค้าเข้ามารับอุปกรณ์คืนที่บริษัท ฯ

5

หากบริษัทฯ ส่งสินค้าเข้าซ่อมตรวจไม่พบอาการเสียจะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

ความหมายของการรับประกัน

ข้อตกลงที่ปรากฎอยู่บนมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ระหว่างลูกค้าและ บริษัท คอมม์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ในการให้บริการและดูแลผลิตภัณฑ์

ข้อตกลงนี้เป็นที่เข้าใจกันระหว่างลูกค้าและ บริษัท คอมม์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ว่าเงื่อนไขของการให้บริการ ข้อตกลงนี้ไม่ได้แทนที่กระบวนการและขั้นตอนปัจจุบันเว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ให้บริการรับประกันสินค้าที่ซื้อผ่าน
บริษัท คอมม์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

ข้อตกลงที่ปรากฎอยู่บนมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ระหว่างลูกค้าและ บริษัท คอมม์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ในการให้บริการและดูแลผลิตภัณฑ์ ข้อตกลงนี้เป็นที่เข้าใจกันระหว่างลูกค้าและ บริษัท คอมม์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ว่าเงื่อนไขของการให้บริการ ข้อตกลงนี้ไม่ได้แทนที่กระบวนการและขั้นตอนปัจจุบันเว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ให้บริการรับประกันสินค้าที่ซื้อผ่าน บริษัท คอมม์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

การรับประกันสินค้า (Warranty)

ในช่วงระยะเวลาของการรับประกันนี้มีบริการสนับสนุนต่อไปนี้สำหรับลูกค้า
บริการดังกล่าวจะได้รับเวลาตอบสนองแบบ 8x5xNBD 
จันทร์ – ศุกร์ เวลาทำการ 08.30 น. – 17.30 น.

ชนิดของการรับประกันสินค้าที่บริษัทฯมีให้บริการมี 2 ระดับแบ่งตาม SLA ที่กำหนด โดยแบ่งเป็นการรับประกันแบบมาตรฐาน และ การรับประกันแบบรับรองสินค้าทดแทน

ในช่วงระยะเวลาของการรับประกันนี้มีบริการสนับสนุนต่อไปนี้สำหรับลูกค้า บริการดังกล่าวจะได้รับเวลาตอบสนองแบบ 8x5xNBD 
จันทร์ – ศุกร์ เวลาทำการ 08.30 น. – 17.30 น.

ชนิดของการรับประกันสินค้าที่บริษัทฯมีให้บริการมี 2 ระดับแบ่งตาม SLA ที่กำหนด โดยแบ่งเป็นการรับประกันแบบมาตรฐาน และ การรับประกันแบบรับรองสินค้าทดแทน

การรับประกันแบบมาตราฐาน
(Standard Warranty)

บริการจากผู้ที่มีมาพร้อมกับการซื้อสินค้า ซึ่งเป็นการรับประกันแบบส่งกลับผู้ผลิตเพื่อซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าทดแทนแล้วแต่กรณีตามดุลยพินิจน์ของผู้ผลิต
โดยทางบริษัท เป็นผู้ประสานงาน ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมสินค้าที่เสียหายส่งเคลมต่อผู้ผลิต ซึ่งอาจทำให้การส่งสินค้าคืนลูกค้ามีระยะเวลารอคอย
ถึง 45-60 วันโดยประมาณ

การรับประกันแบบพิเศษ
(Ultimate Warranty)

การบริประกันที่บริษัทจัดทำขึ้น ทั้งนี้บริษัทจะทำการสำรองสินค้าไว้ล่วงหน้า
หากลูกค้านำส่งซ่อมสินค้าแล้วบริษัทพบว่าเสียจริงบริษัทจะสำรองสินค้าให้ลูกค้าก่อนภายในวันทำงานถัดไป (Advance Replacement)

สัญญาการรับประกันแบบพิเศษ หรือ Ultimate Warranty นี้
สามารถซื้อได้ใน 2 กรณี

– สำหรับสินค้าที่อยู่ในช่วงระยะเวลาประกัน โดยมีอายุประกันไม่น้อยกว่า 11 เดือน สามารถซื้อเพิ่มค่ายกระดับบริการส่วนต่าง(Uplift Ultimate)

– สำหรับสินค้าที่อยู่นอกเหนือระยะการรับประกัน สามารถซื้อสัญญาการรับประกันแบบพิเศษได้เลย หากสินค้านั้นยังอยู่ในสายการผลิต และอยู่ในรายการสินค้า
ที่บริษัทให้บริการ

การบริประกันที่บริษัทจัดทำขึ้น ทั้งนี้บริษัทจะทำการสำรองสินค้าไว้ล่วงหน้า หากลูกค้านำส่งซ่อมสินค้าแล้วบริษัทพบว่าเสียจริงบริษัทจะสำรองสินค้าให้ลูกค้าก่อนภายในวันทำงานถัดไป (Advance Replacement) สัญญาการรับประกันแบบพิเศษ หรือ Ultimate Warranty นี้
สามารถซื้อได้ใน 2 กรณี

– สำหรับสินค้าที่อยู่ในช่วงระยะเวลาประกัน โดยมีอายุประกันไม่น้อยกว่า 11 เดือน สามารถซื้อเพิ่มค่ายกระดับบริการส่วนต่าง(Uplift Ultimate)

– สำหรับสินค้าที่อยู่นอกเหนือระยะการรับประกัน สามารถซื้อสัญญาการรับประกันแบบพิเศษได้เลย หากสินค้านั้นยังอยู่ในสายการผลิต และอยู่ในรายการสินค้า
ที่บริษัทให้บริการ

ตารางการรับประกัน

Warranty
Standard
Ultimate
Uplift Plus
Durations
1, 2,3, 4 years
1, 2,3,4 years
1, 2,3, 4, 5 years
Coverage HW/SW
Yes
Yes
Yes (HW)
Service Part/On Call Support
Yes
Yes
Yes
RMA Shipping Service
Yes
Yes
Yes
SLA Response Time
Next Business Day
Next Business Day
Next Business Day
SLA Repair Time
30-60 Days
Next Business Day
Next Business Day
Pre-requsite
N/A
N/A
On-top Standard Warranty

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save